Popis školy

Budovy a učebny

Škola se skládá ze 4 pavilónů s 20 kmenovými třídami. Pro některé předměty je možné využít i odborné pracovny chemie, přírodopisu, fyziky, hudební a výtvarné výchovy, dílny, dvou učeben cizích jazyků a počítačové učebny. V roce 2000 byla také slavnostně otevřena aula s kapacitou 214 sedících osob, vybavena multimediální projekcí.

Děti mohou strávit příjemné chvíle v 6ti odděleních školních družin a své tělo protáhnout ve 2 tělocvičnách. Venku je pro ně připraven sportovní areál, který je tvořen fotbalovým hřištěm, běžeckým oválem a hřištěm na házenou a odbíjenou.

Spádová oblast školy

Do spádové oblasti školy patří tyto obce: Čižice, Losiná, Nebílovy, Nebílovský a Štěnovický Borek, Netunice, Předenice, Robčice, Štěnovice a Útušice.

Mimoškolní aktivity

V rámci dalšího vzdělávání žáků probíhají i mimoškolní aktivity. Jedná se zejména o výuku cizích jazyků, sportovní hry a různé badatelské kroužky.

Historie školy

Stará škola

Budovu čp. 97 vystavěl v roce 1868 veledůstojný pan farář Josef Vyhnálek a zařídil tam hostinec. V roce 1874 zakoupila školní obec tuto budovu k účelům školským za 3.000 zlatých. Docházeli tam školáci ze Štěnovic a Outušic. Vyučovalo se v přízemí druhá třída a v prvním patře třetí třída. První třída nacházela se ve farní budově čp. 33. Po dostavění nové školní budovy čp. 133 v roce 1896 přestěhovala se škola do této nové místnosti. Obec Outušická vystavěla sobě též novou školní budou v Outušicích. Byla tam zavedená dvoutřídní škola a tím docházení žáků do Štěnovic přestalo. Stavbu nové školní budovy čp. 133 ve Štěnovicích provedl zednický mistr pan Vojtěch Světlík z Outušic. Náklad obnášel 20.000 zl. r. m. K úhradě výloh povolil zemský výbor v Praze obci vybírání pivního krejcaru – 1 krejcar za 1 litr. Jako subvenci obdržela obec obnos 1.500 zl. r. m. Pivo tenkráte stálo 10 krejcarů litr.

Nová škola

Nová škola byla otevřena v roce 1983 jako 16 třídní. V roce 1985 byla uvedena do provozu malá tělocvična. V květnu 1996 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce všech čtyř pavilonů školy s půdními nástavbami, která byla dokončena v březnu roku 2000.

Současně s ukončením rekonstrukce byla slavnostně otevřena i druhá tělocvična (umožňující hrát závodně téměř všechny sálové sporty) a aula s multimediální projekcí.

Skip to content